Artykuł sponsorowany

Nadzór budowlany - jak przebiega krok po kroku?

Nadzór budowlany - jak przebiega krok po kroku?

Nadzór budowlany to kluczowy element każdej inwestycji budowlanej, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami prawa. W Polsce nadzór ten sprawuje inspektor nadzoru budowlanego, który kontroluje przebieg prac na każdym etapie realizacji. W poniższym artykule przedstawiamy, jak przebiega nadzór budowlany krok po kroku.

Zgłoszenie do inspektora nadzoru budowlanego

Pierwszym krokiem w procesie nadzoru budowlanego jest zgłoszenie planowanej inwestycji do właściwego organu, czyli inspektora nadzoru budowlanego. Zgłoszenie powinno zawierać informacje o inwestorze, lokalizacji, zakresie i terminie realizacji prac oraz dane projektanta i kierownika budowy. Inspektor ma obowiązek sprawdzić zgłoszenie pod względem formalnym i merytorycznym, a następnie wydać decyzję o wszczęciu postępowania kontrolnego lub odmówić jego wszczęcia. Decyzja ta musi być uzasadniona i wydana w terminie 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia.

Kontrola dokumentacji technicznej

Kolejnym etapem nadzoru budowlanego jest kontrola dokumentacji technicznej, która obejmuje między innymi projekt budowlany, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz harmonogram prac. Inspektor nadzoru budowlanego ma prawo żądać od inwestora przedstawienia dodatkowych dokumentów, opinii czy ekspertyz, które są niezbędne do oceny zgodności projektu z przepisami prawa. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, inspektor może nakazać ich usunięcie lub wprowadzenie zmian do projektu. Kontrola dokumentacji technicznej powinna być przeprowadzona przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Wizytacje na budowie

Podczas realizacji inwestycji inspektor nadzoru budowlanego przeprowadza wizytacje na budowie, których celem jest kontrola jakości wykonywanych robót oraz zgodności z projektem i przepisami prawa. Inspektor ma prawo w każdej chwili wejść na teren budowy, przeprowadzić kontrolę oraz zażądać wyjaśnień od kierownika budowy lub innych osób odpowiedzialnych za realizację inwestycji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, inspektor może wystawić stosowne nakazy lub zakazy oraz nałożyć kary administracyjne.

Odbiór robót budowlanych

Ostatnim etapem nadzoru budowlanego jest odbiór robót budowlanych, który ma na celu sprawdzenie, czy inwestycja została wykonana zgodnie z projektem i przepisami prawa. Odbiór przeprowadza inspektor nadzoru budowlanego w obecności inwestora, kierownika budowy oraz przedstawicieli wykonawcy. Podczas odbioru inspektor sprawdza między innymi jakość wykonanych robót, zgodność z projektem, spełnienie warunków technicznych oraz funkcjonalność obiektu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, inspektor może odmówić wydania pozwolenia na użytkowanie lub nakazać usunięcie wad. Jeśli chodzi o sprawny nadzór budowlany, Oleśnica i pobliskie miejscowości to rejon działania niekwestionowanych specjalistów, którzy od lat cieszą się popularnością na rynku. Wśród nich jest między innymi Kamil Kosarewicz.

Rejestracja i archiwizacja dokumentacji

Po zakończeniu nadzoru budowlanego inspektor ma obowiązek zarejestrować wyniki kontroli oraz sporządzić protokół odbioru robót budowlanych. Dokumentacja ta jest przechowywana w archiwum inspektoratu nadzoru budowlanego i stanowi podstawę do ewentualnych dalszych kontroli lub postępowań sądowych. Ponadto inwestor ma obowiązek przekazać inspektorowi kopię dokumentacji powykonawczej, która zawiera między innymi rysunki techniczne, opisy technologiczne oraz protokoły badań i odbiorów.